مدیر مخابرات منطقه گیلان از میزان پیشرفت پروژه فیبر در شهر صنعتی رشت بازدید کرد

مدیر مخابرات منطقه گیلان با حضور در شهر صنعتی رشت ، از میزان پیشرفت پروژه فیبر در حال اجرا در این منطقه صنعتی بازدید بعمل آورد.