تابلو های هدایت در محله حمیدیان رشت نصب شد

تابلو های هدایت در محله حمیدیان توسط مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری رشت نصب شد.