ضیافت افطاری ساده به همراه قرائت زیارت عاشورا در گلزار شهدای رشت برگزار می شود

ضیافت افطاری ساده به همراه قرائت زیارت عاشورا در گلزار شهدای رشت برگزار می شود .