دستورالعمل ضوابط و اصول فنی و ایمنی سر برداری و انتقال درختان سطح شهررشت

سجاد محجوب، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت از دستورالعمل قانونی حفظ و گسترش فضای سبز و وظیفه کمیسیون ماده ۷ خبر داد.

سرپرست شهرداری رشت خبر داد: ضوابط طرح تفصیلی شهر رشت اصلاح شد

سرپرست شهرداری رشت خبر داد: با پیگیری های انجام شده و جلسات متعدد کارشناسی ضوابط طرح تفصیلی شهر رشت اصلاح گردید