بررسی ضوابط اجرایی بودجه سال جاری شهرداری رشت

ئیس شورا با بیان اینکه یک ماه از تصویب قانونی ضوابط عقب هستیم، بند به بند ضوابط را قرائت نمود و اظهار داشت: تبصره ۵ درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت برای ساماندهی رودخانه ها و قطار شهری است که رقم آن ۱۰۰۰ میلیارد تعیین شده که شورا سال گذشته تصویب کرده است.