ارتقای رتبه بندی دردوحوزه صیانت از حقوق شهروندان، عفاف وحجاب اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی گیلان

ارتقای رتبه بندی دردوحوزه صیانت از حقوق شهروندان، عفاف وحجاب اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی گیلان

مدیریت درمان گیلان در حوزه صیانت از حقوق شهروندان جایگاه چهارم استان را کسب کرد

در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در حوزه صیانت از حقوق شهروندان مدیریت درمان گیلان جایگاه چهارم استان را کسب نمود.

شرکت آبفای گیلان در بین دستگاه های اجرایی استان رتبه برترصیانت حقوق شهروندی را به دست آورد

شرکت آبفای گیلان در بین دستگاه های اجرایی استان رتبه برترصیانت حقوق شهروندی را به دست آورد

اخذ رتبه دوم شرکت گاز گیلان در حوزه صیانت از حقوق شهروندی در سال ۹۶

شرکت گاز استان گیلان توانست در حوزه صیانت از حقوق شهروندی برای سال 96 رتبه دوم را اخذ نماید.