اداره کل تامین اجتماعی گیلان در بین ادارات و دستگاههای استان رتبه چهارم صیانت ازحقوق شهروندی را کسب کرد

کسب رتبه چهارم رعایت حقوق شهروندی در بین ادارات و دستگاههای استان گیلان توسط اداره کل تامین اجتماعی گیلان حاصل گردید