معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی: صیانت از اراضی ،جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و برخورد با تخلفات ساختمانی از رویکردهای این سازمان در سالهای اخیر است

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی:
صیانت از اراضی ،جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و برخورد با تخلفات ساختمانی از رویکردهای این سازمان در سالهای اخیر است