افزایش درآمد شالیکاران صومعه سرایی با پرورش توام اردک با تولید برنج

مدیر جهادکشاورزی شهرستان صومعه سرا، گفت: پرورش توام اردک با تولید برنج در شالیزارها موجب ارتقای درآمد شالیکاران شده است.