صورت های مالی حسابرسی شده سال 97 بانک کشاورزی مورد اصلاح و تأیید سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور قرار گرفت

سازمان حسابرسی و نیز دیوان محاسبات کشور در دو نامه جداگانه، صورت های مالی حسابرسی شده در سال 1397بانک کشاورزی را اصلاح و تأیید کردند.