تخفیف صورت حساب آب مشترکین خانگی‌‌ کم مصرف در ماه های گرم سال ۱۳۹۸

مدیرعامل آبفای گیلان از تخفیف صورتحساب مشترکان کم مصرف در ماه های گرم سال ۱۳۹۸ خبرداد.