تقدیم اصلاحیه صورت حساب عملکرد بودجه سال 1396 و سنوات قبل به هیات دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی لوح فشرده گزارش اصلاحیه صورت حساب عملکرد بودجه سال 1396 کل کشور و سنوات قبل را تقدیم هیات دولت کرد.