نایب‌رئیس اتاق اصناف در رشت: صاحبان صنوف از هیچ رانتی استفاده نمی‌کنند

نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور گفت: اصناف برای تشکیل و افزایش سرمایه‌های اقتصادی خود از هیچ رانت، فساد و یا حتی تسهیلات بانکی که توسط دولت به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط پرداخت می‌شود استفاده نمی‌کنند.