ساز و کار دریافت مالیات از پالایشگران اصلاح وشفاف شود

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای صنعت پالایش نفت گفت : ما نمی گوییم پالایشگران نباید مالیات بدهند بلکه معتقدیم سازو کار دریافت این مالیات باید اصلاح وشفاف شود تا از این ناحیه ضرر و زیانی متوجه این صنعت نگردد.