شهرداری از ایده های خلاق برای توسعه رشت حمایت می کند

پروژه هایی در شهر تعریف شده که اگر چند سال پیش شروع می شد، قطعاً امروز با پایان رسیده بود و مردم هم از آن سود می بردند و خوشحال نیز می شدند.