مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی گیلان انتخاب شد

نشست اعضای هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی گیلان به منظور انتخاب مدیر عامل و تصویب برنامه های اجرایی صندوق برگزار شد.