سخنگوی شورای شهر رشت خبرداد : صلاحیت حجت جذب شهردار منتخب رشت احراز صلاحیت نشد

سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت گفت: طبق نامه ارسالی از سوی وزارت کشور حجت جذب برای تصدی سِمت شهرداری رشت احراز صلاحیت نشد.