صرفه جویی 7 میلیارد تومانی با استقرار برنامه خرید متمرکز دارو و تجهیزات در گیلان

هفتاد و نهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با رویکرد بازنگری در فرایندها و بررسی طرح خرید متمرکز دارو و تجهیزات (سیماد)، در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برگزار شد