مدیرکل استاندارد گیلان خبرداد : صدور یک هزار و 20 گواهینامه صادراتی در گیلان

مدیرکل استاندارد گیلان گفت: طی سال گذشته، یک هزار و 20 گواهینامه و تعیین ماهیت صادراتی از سوی اداره کل استاندارد استان صادر شده است.