گیلان در صدور کارت هوشمند ملی از میانگین کشوری بالاتر است

دکتر ارسلان زارع در آستانه روز ملی ثبت احوال در دیدار مدیرکل و کارکنان این اداره کل، با تبریک روز ملی ثبت احوال اظهار داشت: تغییرات جمعیتی از موضوعات مهم در مطالعات راهبردی محسوب می شود که در برنامه ریزی های مدیریتی، نقش انکارناپذیری دارد.