رشد ۱۵ درصدی تامین اعتبار ، صدور، و تجدید دفترچه های درمانی تامین اجتماعی گیلان

رشد ١۵ درصدی تامین اعتبار ، صدور و تجدید دفترچه های درمانی تامین اجتماعی گیلان
بیش از ٢٨٠ هزار جلد دفترچه درمانی توسط شعب تامین اجتماعی گیلان صادر ، تجدید و تامین اعتبار شد