چرا ولی اله عظمتی؟!(قسمت دوم)

– عظمتی وام دار هیچ جناحی نخواهد بود و صدای رسای گیلان خواهد شد – او توانایی جذب ده ها هزار رای دارد اگر از خودتان می پرسید چرا باید به سید ولی اله عظمتی […]