25 مهرماه آخرین مهلت انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 98

محمد فیض با اشاره به فراخوان انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال جاری اظهار داشت: شناسایی و تقدیر از صادر کنندگان نمونه در بیست و سومین دوره انتخاب صادر کنندگان نمونه با هدف ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﻲ و قدردانی از فعالان عرصه ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﻧﻔتی انجام می شود.