تداوم بازدیدهای شهردار رشت از روند اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

به دنبال بازدیدهای مکرر شهردار رشت از پروژه ساخت تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان، دکتر ناصر حاج محمدی روز شنبه هفتم دی ماه ۹۸ باز هم به سراوان رفت و از نزدیک روند اجرای این پروژه مهم را مورد بررسی قرار داد.