مکانیزم شیوه های تصفیه شیرابه زباله در شرکت کود آلی گیلان بررسی شد

جلسه بحث و بررسی فرایند و مکانیزم عملکرد تصفیه خانه شیرابه زباله در شرکت کود آلی گیلان برگزار شد.