در جلسه شورای رشت : شورا در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده است

عصر امروز در هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر رشت، احمد رمضانپور، عضو شورا با بیان اینکه حق به حقدار رسیده است، اظهار داشت: خدارا شکر که شورا به وظایف قانونی خود در زمان مقرر عمل کرده است. حالا شرایطی پیش آمده که وزارت کشور در حال بررسی گزینه شهرداری است.