فرماندار رشت در جلسه شورای ورزش: اگر بناست افسردگی اجتماعی کاهش یافته و نشاط اجتماعی افزایش یابد یکی از اقدامات موثر دراین جهت توجه به ورزش و حمایت از ورزشکاران است

فرماندار رشت در حلسه شورای ورزش: گر بناست افسردگی اجتماعی کاهش یافته و نشاط اجتماعی افزایش یابد یکی از اقدامات موثر دراین جهت توجه به ورزش و حمایت از ورزشکاران است.