سلب عضویت حجت جذب و محمدتقی عبدالهی از حضور در شورای شهرستان

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت از سلب عضویت محمدتقی عبداللهی و حجت جذب دو عضو فعلی شورای رشت از حضور و عضویت در شورای شهرستان رشت خبر داد.