حضور مدیران شهرداری رشت در جلسه شورای سیاستگذاری و ستاد اجرایی هفته پژوهش و فناوری

جلسه شورای سیاستگذاری و ستاد اجرایی هفته پژوهش و فناوری به میزبانی دانشگاه گیلان در محل اتاق شورای ریاست دانشگاه گیلان برگزار گردید.