دیدار و عیادت مدیر کل بنیاد شهید گیلان از جانبازان اعصاب و روان گیلانی در مراکز درمانی استان اردبیل

دیدار و عیادت مدیر کل بنیاد شهید گیلان از جانبازان اعصاب و روان گیلانی در مراکز درمانی استان اردبیل