نشست تخصصی “حیات اجتماعی شهر” در اختتامیه “نخستین سالانه شهر پژوهی شهرداری رشت” برگزار شد

نشست تخصصی “حیات اجتماعی شهر” در اختتامیه “نخستین سالانه شهر پژوهی شهرداری رشت” برگزار شد.