رسولی خبر داد: تهیه برنامه پیشنهادی با موضوع “شهر هوشمند” در شهرداری رشت

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری از تهیه طرح پیشنهادی با موضوع “شهر هوشمند” در شهرداری خبر داد و خواستار بررسی آن توسط متخصصین حوزه آی. تی شد.