تحقق عنوان شهر دوستدار کودک در رشت

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای رشت با اشاره به توجه بیشتر به حقوق قانونی و اجتماعی کودکان افزود: ایجاد فضاهای مناسب کودکان در سطح شهر در راستای تحقق این مهم است.

جلسه بررسی دستورالعمل “شهر دوستدار کودک” در دفتر معاونت معماری و شهرسازی شهرداری رشت برگزار شد

جلسه بررسی دستورالعمل “شهر دوستدار کودک” در دفتر معاونت معماری و شهرسازی شهرداری رشت برگزار شد