همزمان با فرا رسیدن “روز رشت” پلاک کوبی شهر خلاق خوراک شناسی رشت انجام می شود

با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، آیین پلاک کوبی “شهر خلاق خوراک شناسی رشت” انجام خواهد شد.

حضور شهر خلاق خوراک شناسی رشت در نخستین جشنواره بین المللی محصولات ارگانیک

شهر خلاق خوراک شناسی رشت در نخستین جشنواره بین المللی محصولات غذایی سالم و ارگانیک حضور یافت.