فعالیت هدفمند شهرک های صنعتی و حمایت از صنایع کوچک تنها راهکار حل معضل اشتغال

فرماندار سابق رشت با تاکید بر این مطلب که امروز بزرگترین چالش در برابر نظام معضل اشتغال جوانان میباشد اظهار داشت:امروزه در بازار کسب و کار در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان نیروی انسانی متخصص سرمایه ای ارزشمند محسوب می گردد و با یک برنامه هدفمند برای این قشر بهره وری ارتقا یافته و وضعیت اقتصاد و معیشت عمومی به شکلی ملموس بهبود می یابد.