معاون وزیر صنعت ومعدن تجارت ایران : تملک ۳۰ هکتار از شهرک صنعتی یعقوبیه لنگرود

معاون وزیر صنعت ومعدن تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران کشور گفت : از وجود۹۸۰شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی در کشور خبرداد.