پارسی خبرداد : مناسب سازی شهرهای گیلان برای استفاده معلولان

بهزیستی گیلان به عنوان نهاد حمایتگر قصد دارد با تصویب طرحی میزان مناسب‌سازی محیط‌های شهری و مسکونی در گیلان را برای معلولان و افراد ناتوان جدی‌تر نظارت کند.