تحت پوشش بیش از 17000 بیمه شده تامین اجتماعی در شهرصنعتی رشت

تامین اجتماعی گیلان بیش از87 میلیارد تومان تعهدات به بیمه شدگان و مستمری بگیران حوزه عمل شهرصنعتی رشت پرداخت نموده است .