گازرسانی به شهرستان زابل توسط شرکت گاز گیلان

با اجرای موفقیت آمیز پروژه بند «ق» در گیلان، شرکت گاز استان گیلان توسط شرکت ملی گاز بعنوان استان معین برای گازرسانی به شهرستان زابل انتخاب شد و هم اکنون فاز اول عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام می باشد.