پاکسازی محل ریزش سنگ های مسیر جاده ماسوله انجام شد

پس از بارش شدید باران و ریزش کوه در جاده ماسوله ، از سوی شهرداری ماسوله پاکسازی جاده انجام شد .