انتقاد عضو شورای شهر رشت به عملکرد دولت درباره عوارض شهرداری ها

در هفتاد و سومین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت از عملکرد دولت پیرامون تصمیماتی که موجب تحت فشار قرار گرفتن شهرداری‌ها از جمله شهرداری رشت به لحاظ مالی در مباحثی از جمله ارزش افزوده، عوارض و غیره می شود انتقاد شد.