پرهیز شهرداری منطقه یک شهرداری رشت از بروکراسی اداری و پیگیری مشکلات شهروندان

پرهیز از بوروکراسی و پیگیری مستقیم مشکلات شهروندان را حاصل “میز خدمت” در منطقه یک شهرداری رشت است . به گزارش خط قرمز, در ادامه برگزاری طرح میز خدمت از سوی رئیس شورای اسلامی شهر […]