موفقیت طرح “دیوار سنن” شهرداری رشت به عنوان طرح برگزیده جشنواره کشوری

در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهری(جایزه تهران) و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی(جایزه سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور) که به صورت مشترک به وسیله مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران و سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور روز ۲۳ آذرماه امسال برگزار شد، طرحی از شهرداری رشت خوش درخشید.