تاکید حاج محمدی به بررسی مسائل و مشکلات نواحی شهرداریهای مناطق پنجگانه رشت

شهردار رشت از ناحیه یک شهرداری منطقه یک بازدید کرد و با رئیس، دست اندرکاران و کارکنان این ناحیه به گفت و گو پرداخت.