حضور مشاور شهردار در امور بانوان در نخستین نشست کمیته امور بانوان مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

مشاور شهردار در امور بانوان در نخستین نشست کمیته امور بانوان مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به میزبانی شهرداری تهران حضور یافت.