شهردار منطقه ۱ رشت خبر داد: ۵ میلیارد ریال اعتبار ، هزینه اجرای ساماندهی شبکه انهار سنتی و جمع آوری آب های سطحی مسیر پستک

 5 میلیارد ریال اعتبار ، هزینه اجرای ساماندهی شبکه انهار سنتی و جمع آوری آب های سطحی مسیر پستک شهردار منطقه یک رشت از اجرای طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی خیابان توحید […]