ضرب الاجل ۷۲ ساعته رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت/تعیین تکلیف وضعیت ساختمان های فرهنگی ورزشی، ساعت و میرزا خلیل در رشت

در پی ضرب الاجل ۷۲ ساعته فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت ساختمان های فرهنگی ورزشی، ساعت و میرزا خلیل در رشت ، شهردار و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت از وضعیت ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بازدید کردند.