لغو انتخابات ریاست هیئت فوتبال گیلان

تاریخ انتخابات ریاست هیئت فوتبال گیلان بعد از ۳ بار تغییر سرانجام لغو شد و برای چهارمین بار به تاریخی دیگر موکول شد.