تلاش توأمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کنترل اپیدمی کرونا و توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت قابل تقدیر است

مدیرکل دیوان محاسبات گیلان با تأکید بر قضاوت منصفانه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم در ارائه خدمات درمانی و کنترل اپیدمی کرونا و هم در توسعه زیرساخت‌های سلامت اهتمام دارد.