بیش از یک چهارم بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان در زمره مشاغل سخت و زیان آور

بیش از 24000 مستمری بگیر گیلانی با قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند .